Terms of service

B2B

Hiernavolgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

Artikel 1: Begrip goederen
Onder de begrippen goederen wordt hierna verstaan: alle producten die tot het normaal assortiment van de verkoper behoren.

Artikel 2: Bestellingen
2.1. De koper plaatst de bestelling. Enkel de door de verkoper ondertekende bestelbon, verbindt de verkoper.
De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren conform de algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden. Door het feit van de bestelling door de klant, gaat deze akkoord met deze voorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant (koper), zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.
De overeenkomst komt, zoals voorzegd, slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
2.2. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever – klant en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde dient worden opgesteld en toegezonden.
2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en ruim vooraleer de levering plaatsvindt te geschieden.
Een annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd.
Ingeval van een aanvaarde annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 50 procent verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die met een annulatie gepaard gaan. In geval van speciale bestellingen of bestellingen buiten stock is de klant bij annulatie een vergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald is op 75% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen, onverminderd het recht van Become Official BV om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen.

2.4. Wijzigingen en/of aanpassingen in de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij vóór levering, hetzij ná levering, dienen eenzelfde procédé te doorlopen, in die zin dat ook deze aanpassingen / wijzigingen dienen bevestigd door de verkoper. Pas na de bevestiging is de verkoper gebonden. Dit geldt eveneens voor nabestellingen.
2.5 Become Offical BV is volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met die Become Official werkt om tot uitvoering van de overeenkomst te komen.

Artikel 3: Omschrijving van de te leveren goederen.
De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 4: De prijs
4.1 De prijs is deze zoals op de bestel-, leverbon en / of factuur vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van den vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van (grondstoffen, lonen, energie...). De eventuele prijs herziening zal geschieden over inkomsten de wettelijk toegelaten normen.
In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
4.2 De prijs is excl. BTW (tenzij anders vermeld)
4.3 De prijs geldt excl. levering, vervoer en verzekeringskosten. (tenzij anders vermeld)
Artikel 5: De leveringstermijnen
5.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel.
Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.
5.2 De exact vermelde leveringstermijnen of – data worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is derhalve niet strikt bindend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen en zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper.
Elke “fait du prince” of geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid, inclusief de te late levering door de leverancier van de verkoper.
Indien echter de vertraging te wijten is aan een fout in hoofde van de verkoper, dan geldt boven vermeld voorbehoud niet.
5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

Artikel 6: Controle
6.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer in overweging genomen na acht dagen na de levering of na behandeling ervan.
6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht
7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.
7.2 De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

7.3 De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Artikel 8: De betalingsmodaliteiten
8.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen, onverminderd het recht van de verkoper om bij order- of bestelbevestiging een voorschot te vragen. Bij gebreke aan andersluidende vermelding worden de goederen geleverd op de zetel van de verkoper en dient de prijs dan ook daar betaald.
Ook indien werd overeengekomen dat de goederen worden geleverd ter plaatse, blijft de prijs geacht contant betaalbaar te zijn te MARKE op de zetel van de verkoper.
8.2 Ingeval een bestelling in meerdere keren wordt geleverd, om welke reden dan ook, dient bij elke levering minstens de prijs van de alsdan geleverde goederen onmiddellijk betaald. De koper kan m.a.w. in dat geval niet beslissen van slechts tot betaling over te gaan zodra de bestelling geheel wordt geleverd.
8.3Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10 procent, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die 12 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden ter begonnen maand gerekend.
8.4 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd.
8.6 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant, onverminderd hetgeen bepaald is in art. 8.3.
8.7 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
8.8Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.1. moet ingeval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

Artikel 9: Waarborgen
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegaan verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte van de annulering, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 8.2 en zijn ook de eventuele kosten cfr. art. 8.5. ten laste van de koper.

Artikel 10: Retentierecht
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nader waarborgen van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

Artikel 11: Geschillenregeling
11.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Kortrijk bevoegd.
11.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.
11.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

B2C

Intro & identiteit

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Become official BV, geregistreerd in het rechtspersonenregister onder nummer 0737.938.980 (BTW BE 0737.938.980), gevestigd in Torkonjestraat 31, 8510 Marke, België, worden gesloten.

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Become official BV. zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Als gevolg hiervan is de klant zich volledig bewust van het feit dat zijn overeenkomst over de inhoud van deze voorwaarden geen ondertekening van dit document vereist, voor zover de klant de producten die in het kader van de winkelwebsite worden gepresenteerd online wenst te bestellen. De klant kan deze algemene voorwaarden opslaan of afdrukken, gezien het feit dat, beide een back-up maken of bewerken inhoudt en dit document aldus onder zijn volledige verantwoordelijkheid valt. Become BV kan deze algemene voorwaarden op elk moment op haar website wijzigen. Huidige contracten zijn echter van toepassing op de voorwaarden op het moment van het sluiten van de verkoop. Het is daarom raadzaam om regelmatig te verwijzen naar de nieuwste versie van de algemene voorwaarden die permanent beschikbaar zijn op de website.

Definitie

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Become official BV. Met ‘de klant/consument’ wordt verwijst naar een fysieke of rechtspersoon die verwerft of gebruikt voor een niet-professioneel doel, producten of diensten die op de website worden gepresenteerd. Als consument heeft de klant specifieke rechten, die zouden worden geweigerd in het geval dat de producten of diensten die via de website worden verkregen, daadwerkelijk betrekking zouden hebben op zijn professionele activiteit.

Met ‘professional’ wordt altijd verwezen naar iedereen die niet voldoet aan de bovenstaande definitie van consument. Elke verwijzing naar de website houdt een verwijzing in naar alle URL's die eigendom zijn van Become official BV.

Prijzen

Alle prijzen van het product zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen (tegen het geldende tarief, tenzij duidelijk anders vermeld), exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant (tenzij er speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals aangegeven op de website).

Become Official BV behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen. Become Official BV moet echter de prijzen toepassen die worden weergegeven op het moment van uw bestelling. 

Bestellingen

Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert. Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, PayPal, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, Belfius Direct Net, KBC/CBC, online ING Homepay.Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en)

Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en). Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestelling annuleren. U ontvangt dan de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de desbetreffende artikelen

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

BELANGRIJK:

Als de klant niet aanwezig is tijdens de levering van het pakket en zijn / haar pakket niet binnen 15 dagen op het postkantoor ophaalt, wordt het pakket teruggestuurd naar Become official BV. Als dit het geval is, retourneert Become officieel BV het pakket alleen aan de klant wanneer het pakket in ruil wordt ontvangen van BPost (of terugbetaald door BPost als het verloren gaat), en de verzendkosten van de tweede verzending worden aan de klant in rekening gebracht, en dit, zelfs als de Post geen bericht van aflevering heeft achtergelaten

Douanerechten

Wanneer uw bestelde producten worden afgeleverd in een ander land dan België, wordt u beschouwd als de geautoriseerde importeur en moet u als zodanig de wetten en voorschriften respecteren van het land waarin u de goederen in ontvangst neemt. U kunt worden onderworpen aan kosten of plichten voor de aankomst van de goederen in uw land. Alle extra douanekosten zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Become BV heeft geen controle over deze kosten en weet het bedrag niet. Het douanebeleid verschilt per land. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douaneafdeling.

Retourneren

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Become official en streven ernaar om u ten allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst te retourneren, gelieve dan het retourformulier in te vullen dat u  hier kan downloaden

We vragen je om de producten terug te sturen in ongebruikte, onbeschadigde en complete staat (inclusief alle accessoires), in hun originele & onbeschadigde verpakking, met het etiket en met een kopie van de leveringsbon. Dus bekijk het geleverde product gerust zoals je in de winkel ook zou doen. Bijvoorbeeld: haal een t-shirt uit de doos en bekijk deze van alle kanten, pas dit binnenshuis, maar ga er niet mee buiten wandelen. Is je product toch niet meer in originele staat of in de originele verpakking? Dan ontvang je -afhankelijk van de staat van het product- een gedeelte van het oorspronkelijke aankoopbedrag. 

U kan alle producten aangekocht via de webshop retourneren, met uitzondering van kleding/accessoires waarop vlekken* zijn, gesoldeerde of gepersonaliseerde producten m.a.w. producten die op maat van de klant afgesteld worden. Zo kunnen gepersonaliseerde t-shirts, sweaters, badpakken, zwemshorts, etc. (lees: met naam en/of gepersonaliseerde boodschap) niet geretourneerd worden. Voor uw eigen hygiëne kunnen wij ook geen gedragen zwemgerei in retour nemen.

* Is er een vlek of default aan een artikel bij ontvangst van je pakket. Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Jouw bestelling terugsturen:

- Vul het herroepingsformulier in en stop het bij je pakket dat je wil terugsturen:

Become official BV
Torkonjestraat 31
8510 Marke

- De terugbetaling van het aankoopbedrag gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst van je pakket. Dit gebeurt op de kredietkaart of bankkaart, waarmee je de bestelling hebt betaald. Become official is niet verantwoordelijk voor het verlies van jouw pakket onderweg.

Wanneer je jouw retour opstuurt, bewaar dan altijd je Track&Trace bewijs totdat je retour verwerkt is! 

Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Om een garantieclaim in te dienen, moet u het artikel, samen met de ingevulde retourbon en een kopie van de originele pakbon, terugsturen naar ons hoofdkantoor: 

Become official BV 
Tav Gaëlle Codron
 
Torkonjestraat 31
 
8510 Marke
 
België
 

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan vooreerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via hello@becomeshop.be. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met het retourformulier en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en productinformatie op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie in uitzonderlijke gevallen verschillen van de werkelijkheid.

Reglementering inzake afstandsverkoop / herroepingsrecht

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, dit geldt niet voor artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op hello@becomeshop.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht. 

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Become official BV, Torkonjestraat 31, tel: +32 472 33 36 43 , hello@becomeshop.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunst steeds bijgevoegd standaardformulier voor herroeping gebruiken , maar dit is niet verplicht. 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, stuurt u de kennisgeving met betrekking tot uw beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen voordat het herroepingsrecht vervalt. 

Effecten van intrekking 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Download het herroepingsformulier hier.

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Become official BV beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Inhoud, prijzen en drukfouten

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Become official BV tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via hello@becomeshop.be We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 2. Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link https://www.consumerombudsman.be/en
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link:http://ec.europa.eu/odr
 4. Veiligheid website

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Become official BV zijn eigendom of staan onder licentie van Become official BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming. .

Reviews

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor het indienen of het gebruik van klantbeoordelingen op onze website. De regels vormen een aanvulling bij de voorwaarden voor het gebruik van onze website en ons privacybeleid en gelden voor alle gebruikers van onze website.

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor het indienen of het gebruik van klantbeoordelingen op onze website. De regels vormen een aanvulling bij de voorwaarden voor het gebruik van onze website en ons privacybeleid en gelden voor alle gebruikers van onze website.

Richtlijnen

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor het indienen of het gebruik van klantbeoordelingen op onze website. De regels vormen een aanvulling bij de voorwaarden voor het gebruik van onze website en ons privacybeleid en gelden voor alle gebruikers van onze website:

Uw beoordeling moet:

- Uw eerlijke mening weergeven, ongeacht of die positief of negatief is;
- Correct zijn voor wat de vermelde feiten betreft;
- Relevant zijn (focus op specifieke eigenschappen van een product en op uw ervaring hiermee); 

Het is daarentegen niet toegestaan dat:

 • Uw beoordeling obsceen, smakeloos, beledigend of hatelijk is
 • Uw beoordeling anderen belastert of provoceert; u zich uitgeeft voor iemand anders of een valse identiteit opgeeft
 • U de naam, contactgegevens of andere persoonsgegevens van een ander persoon vermeldt
 • Uw beoordeling publiciteits- of reclamemateriaal of links naar andere websites bevat
 • Uw beoordeling materiaal bevat dat door iemand anders werd aangemaakt of dat iemand anders rechten schaadt
 • Uw beoordeling details over prijzen of beschikbaarheid bevat
 • U commentaar levert op een andere klantbeoordeling

Deze richtlijnen gelden voor elke klantbeoordeling en moeten worden nageleefd naar letter en geest. We bepalen, volgens eigen goeddunken, of een klantbeoordeling deze richtlijnen overtreedt. 

Hoe kan Become official BV uw beoordeling gebruiken?

U behoudt het copyright van een klantbeoordeling die u indient op onze website.

Maar wanneer u een beoordeling indient:

 • Verleent u ons het recht om de inhoud van uw klantbeoordeling vrij te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, te reproduceren, te publiceren en te verspreiden. Deze toelating is kosteloos en voor altijd en kan in sublicentie aan derden worden doorgegeven, als we dat volgens eigen goeddunken beslissen;
 • Verzekert u ons dat u de beoordeling zelf geschreven hebt, dat ze niet geheel of voor een groot gedeelte gekopieerd is uit ander materiaal en dat ze niet in strijd is met de bovenstaande richtlijnen;
 • Doet u afstand van morele rechten of gelijkaardige rechten die u zou hebben in uw klantbeoordeling, in zoverre dit wettelijk toegestaan is.

De rechten die u ons toestaat met betrekking tot eender welke klantbeoordeling die u op onze website plaatst, impliceren (zonder enige beperking) dat het ons vrij staat om deze beoordeling volledig of gedeeltelijk te publiceren, zelfs indien u van mening zou veranderen en ons zou verzoeken om ze te verwijderen; evenals om uw beoordeling te verwijderen of te bewerken, zelfs indien zij geen overtreding op onze richtlijnen inhoudt; en om ze te gebruiken in verband met de promotie of aankondiging van producten en diensten op onze website.

Schending van onze regels en richtlijnen

We behouden ons het recht voor om een klantbeoordeling, volgens eigen goeddunken, te weigeren, te verwijderen of aan te passen, als we van oordeel zijn dat ze in strijd is met deze regels. We verwerpen uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor elk verlies of elke schade die voorkomt uit het gebruik van de klantbeoordelingen door eender welke persoon in strijd met deze regels. 

Wanneer we van mening zijn dat er zich een schending van deze regels heeft voorgedaan, kunnen we naar goeddunken de actie ondernemen die we aangewezen vinden. Elk verzuim in de naleving van deze regels is een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden die u toelaten om onze website te gebruiken, en kan leiden tot een van deze, of alle, acties:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken;
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van klantbeoordelingen die u al indiende op onze website;
 • Waarschuwing aan uw adres;
 • juridische stappen tegen u tot terugbetaling van alle kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot onze redelijke administratieve en juridische kosten) die uit de overtreding voortvloeien;
 • Verdere juridische stappen tegen u; en
 • Overmaking van deze informatie aan rechtshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor maatregelen die wij zouden nemen als antwoord op overtredingen van deze regels. De maatregelen zijn niet beperkt tot bovenstaande lijst en het staat ons vrij om alle andere maatregelen te treffen die wij redelijkerwijs aangewezen achten.

Onze verantwoordelijkheid

Klantenbeoordelingen of ander materiaal dat getoond wordt op onze website, wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid ervan. In zoverre dit wettelijk toegestaan is, verwerpen wij, de andere leden van onze bedrijvengroep en derden die aan ons verbonden zijn, uitdrukkelijk 

 • Alle bepalingen, waarborgen en andere voorwaarden die anders door de wet, het gewoonterecht of het equity-recht met zich kunnen worden meegebrac
 • Alle aansprakelijkheid voor verlies of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of materiaal dat daarop geplaatst is, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van inkomen, winst, gegevens of klanten.
 • Niets in deze regels belet het indienen van vorderingen tegen ons wegens door u geleden verlies of schade als gevolg van de niet-naleving van deze regels door ons, en niets in deze regels sluit onze aansprakelijkheid uit in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid in geval van bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamenteel element, noch eender welke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Als u een klacht wenst in te dienen over een klantbeoordeling op onze website, stuur dan een e-mail naar hello@becomeshop.be

Contactgegevens:

Become official BV
T.a.v Gaëlle Codron 
Torkonjestraat 31
8510 Marke
België

Tel: +32 472 33 36 43 

Maatschappelijke zetel:

Become official BV
T.a.v Gaëlle Codron 
Torkonjestraat 31
8510 Marke
België

Tel: +32 472 33 36 43 

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0737.938.980 .

ING account number: BE42363194690154